Statutter

Økonomiske statutter for Air Sports IL

Air Sports - Praktisk Flyging er en ideell forening, for og av utøvere innen luftsport.  Foreningens mål er å gi mest mulig nytteverdi tilbake til medlemmene gjennom faglig og sosiale sammenkomster. Vi skal knytte sosiale og faglige bånd på tvers av klubbene.  

Medlemskap.

Medlemskapet er satt til NOK 100,- for medlemsåret 2021.  Faktureringsdato er 2. januar med forfall 16 januar. Medlemskapet er lik gjennom hele året, uavhengig om man melder seg inn 1 januar eller 30 desember iht kalenderåret 2021. Betalt kontingent refunderes ikke.

Du som medlem velger selv om du skal være med i Team AIR SPORTS eller om du ønsker å støtte ett spesifikt lag.

Bruk av medlemskontingent

Medlemskontingenten skal dekke foreningens kostnader. Det som er av overskudd etter avsetninger vil disponeres innen fire hovedområder. ¼ settes av til konkurranse aktiviteter, ¼  settes av til rekrutteringsarbeid, ¼  settes av til flysikkerhetsarbeid og ¼ settes av til diverse nødvendig utstyr og materiell. Noe skjevfordeling vil forekomme og vurderes av styret løpende.  Team AIR SPORTS eller det enkelte konkurranse lag vil disponere midler ut i fra denne fordelingsnøkkelen i forhold til medlemskontingenten som er innbetalt til det respektive laget. Ansvarlig lagleder spesifiserer og søker til styret for godkjennelse. Styret er foreningens øverste instans og skal godkjenne alle kostnader i forkant. 

Støtteordninger

Øvrige støtteordninger slik som grasrotandelen, stipender, sponsorinntekter osv, følger en tilsvarende fordelingsnøkkel som medlemskontingenten. Styret disponerer og fordeler disse midlene ut i fra en felles nytteverdi eller der hvor styret mener kriteriene oppfyller kravene til fordelingsnøkkelen. Der hvor det er øremerkede sponsormidler til et lag, kan dette brukes av laget som avtalt med den aktuelle sponsor. Styret vil overse og kontrollere at lagets sponsormidler benyttes iht avtale. 

Foreningen har ikke som formål å gå med overskudd, men styret kan bestemme at en liten andel av foreningens inntekt avsettes som buffer for å dekke fremtidige forpliktelser og kostander.

Styret skal på hvert årsmøte fremlegge regnskap og forsalg til fordelingsnøkkel for kommende år. Dette kommer i tillegg til øvrige saker som skal godkjennes av årsmøte.

Air Sports - Praktisk Flyging bruker Erfa-Consult AS som uavhengig autorisert regnskapsførerselskap.

Styret 

 

Bli med i Team Air Sports
Blimedogfly